Условия за ползване на Почивка.бг

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на Почивка.бг, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Почивка.бг; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие.

Използването на Почивка.бг ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Почивка.бг си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Почивка.бг не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.


Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия
 • Почивка.бг; Каталог – според смисъла на контекста – рекламен каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога
 • Условия – условия за използване на услугите на Почивка.бг
 • Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Почивка.бг според настоящите Условия
 • Рекламодател; Партньор – по смисъла на текста в Почивка.бг – всяко лице, предоставящо информация относно обект, обява или оферта, рекламирана в каталога
 • Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители
 • Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Почивка.бг. Ако по някаква причина не приемате Условията на Почивка.бг, ще Ви помолим да напуснете.
 • Всяко използване на Почивка.бг се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и Рекламодателя да ги спазва.
 • Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на Почивка.бг и са достояние на всеки Потребител и Рекламодател.

Права и задължения на Почивка.бг
 • Почивка.бг има право да изпраща съобщения до своите потребители и партньори под всякаква форма с цел реклама на услуги.
 • Почивка.бг има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Каталога или направени достояние на трети лица от Потребител или Рекламодател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Почивка.бг, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
 • Почивка.бг има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребители и Рекламодатели на сървъра на Почивка.бг, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Почивка.бг има право да изтрива/премахва обяви от каталога по свое усмотрение.
 • Почивка.бг има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя или Рекламодателя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 • Почивка.бг има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към други сайтове, притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в каталога. Това важи и за страниците на обектите, които ползват платена реклама в каталога.
 • Почивка.бг има право да позиционира обектите и и обявите регистрирани в каталога по свое усмотрение. Почивка.бг не гарантира позиции за обектите и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни.
 • Почивка.бг не се ангажира с позиции на показване на обектите и обявите в чуждоезичните версии на сайта.
 • Почивка.бг има право да скрие данните за връзка с рекламодатели (независимо дали става въпрос за безплатна или платена реклама) на чуждоезичните версии на сайта.
 • Почивка.бг става притежател на качената на сайта информация и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията, качена на сайта от всички потребители на сайта, включително и рекламодателите. Почивка.бг има право да прекрати достъпа на рекламодател до регистриран от него обект или обява на сайта и да започне да се разпорежда по свое усмотрение с регистрирания обект или обява. Това включва частично или пълно променяне на информацията, снимковия материал и други.
 • В секцията на адрес https://oferti.pochivka.bg Почивка.бг представя рекламна информация за оферти на трети лица. Почивка.бг не е страна по и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между потребителите на сайта и третите лица, за чиито оферти се предоставя рекламна информация. Почивка.бг не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя реклама.
 • Почивка.бг не е посредник при взаимоотношенията между Рекламодатели и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Каталога рекламни услуги.
 • Почивка.бг не предлага туристически услуги, нито представлява платформа за предлагане на туристически услуги. Почивка.бг не представлява електронна платформа, за такива. Почивка.бг е единствено рекламен каталог, в който Рекламодатели могат да публикуват рекламна информация, и за чиято достоверност и законност отговарят сами.
 • Рекламодателите са отговорни да спазват българското законодателство във връзка с рекламата на своите обекти и обяви и да не включват (рекламират) в каталога обекти или услуги, ако това е забранено със закон или наредба. Отговорността при нарушение е изцяло на Рекламодателя.
 • Почивка.бг няма задължението и не гарантира, че рекламираната информация ще удовлетворява изискванията на Потребителите, нито че достъпът до нея ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или че предоставената информация ще е вярна. Използването на каталога е изцяло на риска на Потребителя и Рекламодателя.
 • Почивка.бг няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Каталога, както и на регистрираните в него Рекламодатели.
 • С цел гарантиране надеждността и сигурността на рекламните услуги, Почивка.бг запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога.

Употреба на данни за контакт

Тъй като Почивка.бг предоставя безплатни услуги на потребителите си, те от своя страна, с влизането си на сайта Почивка.бг и отварянето на която и да е негова страница, модул или бокс, се съгласяват че:

 • С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта Почивка.бг потребителят изразява изричното си съгласие, че Почивка.бг има правото да: му изпраща непоискани търговски съобщения по е-мейл; му изпраща информация за каталога Почивка.бг.
 • С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта Почивка.бг потребителят изрично изразява съгласието си да получава непоискани търговски съобщения от Почивка.бг и от фирми партньори на Почивка.бг.
 • С абонирането на своя е-мейл адрес за оферти в Почивка.бг потребителят се съгласява да получава ежедневни е-мейли съдържащи рекламни оферти на трети страни.
 • Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по е-мейл от Почивка.бг или от партньорите на Почивка.бг. За целта той трябва да последва линк за отписване в някой от е-мейлите или да изпрати е-мейл до фирмата, в който заявява нежеланието си да получава повече оферти, реклами или непоискани търговски съобщения.

Употреба на Съдържание
 • Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Почивка.бг и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Почивка.бг и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
 • Почивка.бг няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на рекламните предложения.
 • Почивка.бг няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • Почивка.бг не носи отговорност спрямо Потребителите, Рекламодателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Почивка.бг
 • Почивка.бг няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена от каталога.
 • Почивка.бг не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които Каталога предоставя на своите Потребители и Рекламодатели.
 • Почивка.бг не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога
 • Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Почивка.бг във връзка с ползването на рекламните услуги от Потребителите и Рекламодателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Почивка.бг.

Права и задължения на Потребителя
 • Всеки Потребител, приел Условията на Почивка.бг, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Почивка.бг услуги.
 • Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Почивка.бг с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване от Каталога.
 • Потребител, който е приел Условията на Почивка.бг и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Почивка.бг
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителят е длъжен да обезщети Почивка.бг и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на Почивка.бг, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Почивка.бг в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.

Права и задължения на Рекламодателите
 • Всеки Рекламодател, приел Условията за ползване на Почивка.бг, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Рекламодателят, регистриран като Потребител на Почивка.бг, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в Каталога.
 • Рекламодателят, регистриран като Потребител на Почивка.бг, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
 • Всеки регистриран в Почивка.бг Рекламодател има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от Почивка.бг.
 • Всеки Рекламодател има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Почивка.бг услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.
 • секи Рекламодател има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Почивка.бг на адрес: team@pochivka.bg с цел подобряване ефективността на услугите, качеството на ресурсите и информацията, предоставяна на Потребителите от Каталога.
 • Рекламодател, който е приел Условията на Почивка.бг и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Почивка.бг.

Регистрация на Рекламодател
 • Регистрацията си Рекламодателят извършва самостоятелно, чрез попълване на он-лайн регистрационна форма. Чрез тази регистрация се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти, обяви и въвеждане на информация за тях.
 • При попълване на регистрация Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 • Ако за извършване на рекламираните от Рекламодателя услуги се изисква от закона лиценз, регистрация, категоризация и др. то Рекламодателят е длъжен да притежава необходимия лиценз, регистрация или категоризация преди да създаде, обект, обява или друг вид реклама в Почивка.бг, както и да премахне своите обекти, обяви и други видове реклами в момента, в който необходимият лиценз, регистрация или категоризация му бъде отнет. Почивка.бг по никакъв начин не е страна във връзка с извършването на услугите, които Рекламодателите предлагат, като съответно не отговаря за достоверността на рекламите, както и за това дали Рекламодателите са спазили всички изисквания за лиценз, регистрация, категоризация и др.
 • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Рекламодател с условието на Почивка.бг да сложи надпис с интернет адреса на Каталога върху всяка една снимка. В случай, че Рекламодателят не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Почивка.бг.

Публикуване на информация от Рекламодател
 • Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Всеки Рекламодател е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи и надлежно лицензирани, категоризирани или регистрирани (когато това е необходимо) обекти. Той има задължението да променя тази информация, което е необходимо да бъде актуализирана, както и да премахне своите реклами, когато вече не са актуални или в случай, че не отговарят на изисквания за лиценз, категоризация или регистрация.
 • При регистрация Рекламодателят е длъжен да предостави достоверни данни, както и достоверен снимков материал.

Защита на личните данни

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
 • Почивка.бг предлага платени рекламни услуги на Рекламодатели.
 • Всички обявени към рекламодатели цени в Почивка.бг са крайни и са посочени в български левове.
 • Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждане на банково плащане или транзакция с ползвана от Рекламодател банкова карта, са за сметка на Рекламодателя. "Почивка БГ" ООД не носи отговорност за възникнали такива.
 • Защитата на личните данни на клиентите от "Почивка БГ" ООД е подробно дефинирана в предходната точка. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Pochivka.bg не съхранява номера на банкови карти.
 • Във връзка със заплащане на рекламните услуги, Почивка.бг предлага на Рекламодателите възможност за отказ в рамките на 7 дни от датата на извършеното плащане и отказ от съответната услуга.

Политика за използване на Бисквитки
 • Бисквитките (cookies) представляват малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск и разрешават на сайтът ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на Почивка.бг. Използваме бисквитки за да осигурим нормалното функциониране на сайта, като и за да Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. Допълнително, ако сте абонирани за нашия е-мейл бюлетин бисквитките се използват, за да можем да Ви изпратим най-подходящата за Вас информация.
 • Cookies на трети страни: Сайтът използва системи на трети лица измежду които системи за статистическа информация (например Google Analytics), рекламни платформи (например Google AdWords и Google AdSense), както и социални приложения (например тези на Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
 • Почивка.бг не съхранява в бисквитките лична информация.

За Почивка.бг
 • "Почивка БГ" ООД, ЕИК 147201993 е с адрес на регистрация гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" 44А и седалище гр. Бургас, ул. "Самуил" 60, e-mail: help@pochivka.bg.
 • "Почивка БГ" ООД е регистриран ТО и ТА с регистрационен номер РКК-01-6216 от 04.06.2009 г. и сключена застраховка в ЗК Лев Инс АД, валидна до 11.02.2022 г.