Условия за ползване на Почивка.бг

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на Почивка.бг, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Почивка.бг; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие. Почивка.бг не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Използването на Почивка.бг ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Почивка.бг си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Почивка.бг не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.


Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия
 • Почивка.бг; Каталог – според смисъла на контекста – туристически каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога
 • Условия – условия за използване на услугите на Почивка.бг
 • Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Почивка.бг според настоящите Условия
 • Хотелиер/наемодател – по смисъла на текста в Почивка.бг - всяко лице, предоставящо информация относно средство за настаняване с цел предлагане на туристическа оферта
 • Партньор в Агрегатора на Секция "Почивки" и/или Секция "Екскурзии" – юридическо лице, предоставящо информация за туристически оферти.
 • Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители
 • Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Почивка.бг. Ако по някаква причина не приемате Условията на Почивка.бг, ще Ви помолим да напуснете.
 • Всяко използване на Почивка.бг се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и Хотелиера/наемодатела да ги спазва.
 • Почивка.бг си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите и Хотелиерите/наемодателите, регистрирани в Каталога.
 • Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на Почивка.бг и са достояние на всеки Потребител и Хотелиер/наемодател.

Права и задължения на Почивка.бг
 • Почивка.бг има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.
 • Почивка.бг има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Каталога или направени достояние на трети лица от Потребител и Хотелиер/наемодател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Почивка.бг, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
 • Почивка.бг има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребител и Хотелиер/наемодател на сървъра на Почивка.бг, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Почивка.бг има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от Потребител и Хотелиер/наемодател чрез използване на предоставяните от Каталога услуги и в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Почивка.бг има право да изтрива/премахва обяви за средства за настаняване от каталога си, които са дублирани, като приоритетно се запазва обявата, публикувана от собственика на обекта.
 • Почивка.бг има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 • Почивка.бг има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към резервационни системи притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в каталога. Това важи и за страниците на обектите, които ползват платен абонамент в каталога.
 • Почивка.бг има право да позиционира обектите регистрирани в каталога и офертите, за които дава информация по свое усмотрение. Почивка.бг не гарантира позиции за обектите и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни, включително снимки, цени, описание по-дълго от 500 символа, коректно въведена локация на карта и други.
 • Почивка.бг гарантира позиции на показване само на клиентите използващи платени услуги и само на българската версия на каталога на адрес https://pochivka.bg. Почивка.бг не гарантира позиции на показване на клиентите си в чуждоезичните версии на сайта.
 • Почивка.бг има право да скрие данните за връзка с хотели (независимо дали безплатни или платени обяви) на чуждоезичните версии на сайта когато работи с партньор, който предлага онлайн резервации за конкретния хотел или обект. По този начин ние гарантираме на нашите клиенти търсещи настаняване единен стандарт на обслужване.
 • Почивка.бг става притежател на качената на сайта информация и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията, качена на сайта от всички потребители на сайта, включително и хотелиерите. Почивка.бг има право да прекрати достъпа на хотелиер до качен от него обект на сайта и да започне да се разпорежда по свое усмотрение с качения от хотелиера обект. Това включва частично или пълно променяне на информацията, снимковия материал и други.
 • В секцията на адрес https://oferti.pochivka.bg Почивка.бг представя информация за туристически оферти на трети лица. Почивка.бг не е страна по и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между потребителите на сайта и третите лица, за чиито оферти се предоставя информация. Почивка.бг не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя информация.
 • Освен ако не е изрично упоменато Почивка.бг не е посредник при взаимоотношенията между Хотелиери/наемодатели и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Каталога услуги. Почивка.бг има право да използва английската версия на каталога - BgStay.com - за посредничество и туроператорска дейност. На английската версия на каталога (BgStay.com) Почивка.бг има право да не публикува данните за директна връзка с Хотелиери/наемодатели. На английската версия на каталога (BgStay.com) Почивка.бг има право да определя по свое усмотрение цените на които ще предлага регистрираните обекти.
 • Почивка.бг няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или че предоставената информация ще е вярна. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя и Хотелиера/наемодатела.
 • Почивка.бг няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Каталога, както и на регистрираните в него Хотелиери/наемодатели.
 • С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, Почивка.бг запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога.

Употреба на данни за контакт

Тъй като Почивка.бг предоставя безплатни услуги на потребителите си, те от своя страна, с влизането си на сайта Почивка.бг и отварянето на която и да е негова страница, модул или бокс, се съгласяват че:

 • С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта Почивка.бг потребителят изразява изричното си съгласие, че Почивка.бг има правото да: му изпраща непоискани търговски съобщения по е-мейл; му изпраща информация за каталога Почивка.бг; предостави неговият е-мейл адрес на ограничен кръг партньорски фирми в сферата на туризма
 • С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта Почивка.бг потребителят изрично изразява съгласието си да получава непоискани търговски съобщения от Почивка.бг и от фирми партньори на Почивка.бг.
 • С абонирането на своя е-мейл адрес за оферти в Почивка.бг потребителят се съгласява да получава ежедневни е-мейли съдържащи туристически оферти.
 • Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по е-мейл от Почивка.бг или от партньорите на Почивка.бг. За целта той трябва да последва линк за отписване в някой от е-мейлите или да изпрати е-мейл до фирмата, в който заявява нежеланието си да получава повече оферти, реклами или непоискани търговски съобщения.

Употреба на Съдържание
 • Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Почивка.бг и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Почивка.бг и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
 • Почивка.бг няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.
 • Почивка.бг няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • Почивка.бг не носи отговорност спрямо Потребителите, Хотелиерите/наемодателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Почивка.бг
 • Почивка.бг няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
 • Почивка.бг не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които Каталога предоставя на своите Потребители и Хотелиери/наемодатели
 • Почивка.бг не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога
 • Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Почивка.бг във връзка с ползването на услугите от Потребителите и Хотелиерите/наемодателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Почивка.бг.

Права и задължения на Потребителя
 • Всеки Потребител, приел Условията на Почивка.бг, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Почивка.бг услуги.
 • Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Почивка.бг с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване от Каталога.
 • Потребител, който е приел Условията на Почивка.бг и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Почивка.бг
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителят е длъжен да обезщети Почивка.бг и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на Почивка.бг, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Почивка.бг в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Всеки Потребител има право да използва публикуваната информация за контакти на Хотелиери/наемодатели, техни предтставители или упълномощени от лица, единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

Права и задължения на Хотелиери/наемодатели
 • Всеки Хотелиер/наемодател, приел Условията за ползване на Почивка.бг, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Хотелиерът/наемодателът, регистриран като Потребител на Почивка.бг, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в Каталога.
 • Хотелиерът/наемодателът, регистриран като Потребител на Почивка.бг, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
 • Всеки регистриран в Почивка.бг Хотелиер/наемодател има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от Почивка.бг.
 • Всеки Хотелиер/наемодател има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Почивка.бг услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.
 • Всеки Хотелиер/наемодател има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Почивка.бг на адрес: team@pochivka.bg с цел подобряване ефективността на услугите, качеството на ресурсите и информацията, предоставяна на Потребителите от Каталога.
 • Хотелиер/наемодател, който е приел Условията на Почивка.бг и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Почивка.бг.
 • Всеки Хотелиер/наемодател има правото да въвежда самостоятелно или чрез упълномощени за това лица в своя административен панел по една обява на обект, в една от всички категории. Достъпът до панела е възможен само с въвеждането на потребителско име и парола. В случай на дублиране, Почивка.бг си запазва правото да изтрива/премахва дублираните обяви.

Регистрация на Хотелиер/наемодател
 • Регистрацията на Хотелиер/наемодател става с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.
 • При попълване заявлението за регистрация Хотелиерът/наемодателът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Почивка.бг данни. Хотелиерът/наемодателът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, Почивка.бг има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Хотелиер/наемодател с условието на Почивка.бг да сложи надпис с интернет адреса на Каталога върху всяка една снимка. В случай, че Хотелиерът/наемодателът не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Почивка.бг.

Публикуване на информация от Хотелиер/наемодател
 • Всеки Хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
 • Всеки Хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
 • Всеки Хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.
 • Всеки Хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Почивка.бг, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Всеки Хотелиер/наемодател е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи обекти (средства за настаняване). Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.
 • При попълване заявлението за регистрация на средство за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент) Хотелиерът/наемодателът е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответното средство. В случай, че Хотелиерът/наемодателът предостави неверни данни, Почивка.бг има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му.

Защита на личните данни

Ограничена отговорност относно съдържание в Секция "Почивки" и Секция "Екскурзии".
 • В този раздел на сайта pochivka.bg се публикуват туристически оферти, които са предоставени от други сайтове за колективно пазаруване. Почивка.бг не предлага собствени такива.
 • Публикуваната информация е с информативно-рекламна цел. Цялото съдържание е предоставено и е собственост на сайтовете за колективно пазаруване, ценовата информация е извлечена от там и съответно е линк към съдържанието на съответния сайт. Почивка.бг не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване.

Права и задължения на партньорите на Почивка.бг, участващи с оферти в Секция "Почивки" и/или Секция "Екскурзии"
 • На регистрираните партньори, юридически лица, се предоставя възможност за публикуване на свои оферти на сайта pochivka.bg, като чрез тази платформа се осъществява контакта между тях и купувачи, за сключване на договор за закупуване на туристически услуги.
 • Публукуването на туристическите оферти се осъществява от индивидиален панел, до който всеки партньор има достъп посредством потребителско име и парола.
 • Всеки партньор има право на неограничен брой оферти, които да бъдат публикувани на сайта pochivka.bg, до изчерпване на закупеният от него пакет за участие.
 • Всеки партньор има право сам да менажира показването на своите оферти в сайта pochivka.bg.
 • Закупуването на пакет за участие се извършва чрез заявка от индивидуалният панел на партньора, указваща вида на желаният пакет и начина на плащане.
 • Задължение на партньорите, участващи в Секция "Почивки" и/или Секция "Екскурзии" е да предоставят актуална и точна информация за предоставените от тях туристически пакети.

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
 • Почивка.бг предлага продукти и услуги, а именно – реклама на туристически обекти и широк асортимент от туристически услуги, предоставяни от различни места за настаняване, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. За всяка оферта е посочен туроператора, предоставящ пакета и е обявено подробно описание, за всички условия по него.
 • Всички обявени цени в Почивка.бг са крайни и са посочени в български левове.
 • Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждането на съответното банково плащане или транзакцията с ползваната от клиента банкова карта, са за сметка на клиента. „Почивка БГ” ООД не носи отговорност за възникнали такива.
 • Защитата на личните данни на клиентите от „Почивка БГ” ООД е подробно дефинирана в предходната точка. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Pochivka.bg не съхранява номера на банкови карти.
 • Във връзка със закупуване на пакет от Офертите с отстъпка, Почивка.бг предлага на клиентите възможност за отказ в рамките на 7 дни от датата на извършеното плащане и отказ от съответната услуга. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната туристическа оферта. “Почивка БГ” ООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.
 • Във връзка със закупуване на Вип обява за туристически обект, Почивка.бг предлага на клиентите си възможност за отказ в рамките на 1 месец от датата на извършеното плащане и отказ от съответната услуга.

Политика за използване на Бисквитки
 • Бисквитките (cookies) представляват малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск и разрешават на сайтът ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на Почивка.бг. Използваме бисквитки за да осигурим нормалното функциониране на сайта, като и за да Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. Допълнително, ако сте абонирани за нашия е-мейл бюлетин бисквитките се използват, за да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти.
 • Cookies на трети страни: Сайтът използва системи на трети лица измежду които системи за статистическа информация (например Google Analytics), рекламни платформи (например Google AdWords и Google AdSense), както и социални приложения (например тези на Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
 • Почивка.бг не съхранява в бисквитките лична информация.

За Почивка.бг
 • „Почивка БГ” ООД, ЕИК 147201993 е с адрес на регистрация гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов” 44А и седалище гр. Бургас, ул. „Самуил” 60, e-mail: help@pochivka.bg.
 • Притежава Лиценз за Туроператор N РК-01-6216 от 04.09.2009. Валидна застраховка „Отговорност на туроператора” със Застрахователна полица №18234L50002 с валидност 23.10.2018 - 22.10.2019 г. при ЗК "Уника" АД.
 • „Почивка БГ” ООД е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер N 261866.